Aplikace pro příkazový řádek
Publikováno: Čtvrtek, 03.11. 2011 @ 09:19:55 CET
Téma: Systémy Windows


LDIFDE, CSVDE, REPADMIN, NETDOM, NET USER, NET LOCALGROUP, ...
LDIFDE

Pridej OU

  dn: OU=Printers,OU=Ostrava,DC=training,dc=te
  changetype: add
  objectClass: organizationalUnit

Modifikuj uzivatele – zmen telefon, pridej mail

  dn: CN=Homer Simpson,OU=Users,OU=Ostrava,DC=Training,dc=te
  changeType: modify
  replace: telephonenumber
  telephonenumber: 987654
  -
  add: mail
  mail: homer@training.te
  -

LDAP filtry

  ldifde –r "(objectClass=user)"
  ldifde –r "(objectClass=*)"

CSVDE

Pracuje s formátem .CSV..

Operátory:

  & and ! not
  | or
  = rovna se
  >= vetsi a rovno

Příklad:

  csvde -n -r "(&(objectClass=user)(!(objectClass=computer)))" -f export.csv

REPADMIN

Zobrazit chyby:
repadmin /failcache

Zobrazit interSateTopology generator servery:
repadmin /istg

repadmin /kcc

Zobrazit latenci od vzniku zmeny po replikaci na DC:
repadmin /latency servername

Detailní kontrola replikací u dané partition:
repadmin /showvector /latency DN_partition (dn=atd..)

repadmin /notifyopt servername DN_domeny

Vynutit replikaci:
repadmin /syncall

Vypnout odchozí replikace:
repadmin /options servername + DISABLE_OUTBOUND_REPL

Zapnout odchozí replikace:
repadmin /options servername - DISABLE_OUTBOUND_REPL

Stav replikace na daném serveru:
repadmin /replsummary servername

Zobrazit čas v různých formátech:
repadmin /showtime


NETDOM

Nalezení vlastníka FSMO rolí:
netdom query /domain:jmeno_domeny fsmo


NET USER, NET LOCALGROUP

Přidat lokálního uživatele:
net user username heslo /add

Lokálního uživatele přidat do lokální skupiny Administrators:
net localgroup Administrators username /add


GPO, POLICY

Zobrazit nastavení auditování
auditpol /get /category:*


W32 Time

Nastavit server pro automatickou synchronizaci casu s domenou
w32tm /config /syncfromflags:domhier /update


NLTEST

Vytvoření seznamu doménových trustů
nltest /domain_trusts


NSLOOKUP

Nalezení PDC serveru domény
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.pdc._msdcs.domain.tld dns_server

Nalezení KDC (Kerberos server)
nslookup -q=SRV _kerberos._tcp.domain.tld dns_server
nslookup -q=SRV _kerberos._udp.domain.tld dns_server

Nalezení řadičů domény
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.example.tld dns_server


DNSCMD

Vytvoření conditional forwarding
dnscmd %computername% /zoneadd domena.tld /forwarder IP_1 IP_2

Reload DNS zóny ze zónového souboru nebo AD
dnscmd %computername% /zonereload domena.tld


NTDSUTIL

Najít vlastníka FSMO rolí
Ntdsutil roles Connections "Connect to server %computername%" Quit "select Operation Target" "List roles for connected server" Quit Quit Quit


Windows Time

Nastavit synchronizaci času s doménou
w32tm /config /syncfromflags:domhier /update
net stop w32time && net start w32time

Zapnout / vypnout logování služby w32time
w32tm /debug /enable /file:c:w32time.log /size:10000000 /entries:0-116
w32tm /debug /disable


NTFRS

Force FRS replikace
ntfrsutl forcerepl local_DC /r "domain system volume (sysvol share)" /p remote_DC.contoso.com


NETBIOS over TCP/IP

Vylistovat aktuální stav
wmic nicconfig get caption,index,TcpipNetbiosOptions

Vypnutí
wmic nicconfig where index=8 call SetTcpipNetbios 2

Hodnoty
0 – Use NetBIOS setting from the DHCP server
1 – Enable NetBIOS over TCP/IP
2 – Disable NetBIOS over TCP/IP


NETSH

Zjistit velikost MTU
netsh interface ipv4 show subinterfaces

Nastavit MTU 1500
netsh interface ipv4 set subinterface "Network Name" mtu=1500 store=persistent


CMD

Přidat prefix do jmen souborů
for %a in (*.*) do ren "%a" "prefix_%a"


ROUTE

Přidat routu na interface (on-link)
route add -p 10.0.5.0/24 0.0.0.0 IF 37


BCDEDIT

Zakázat start do automatického recovery
bcdedit /set {default} recoveryenabled No
bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures
Tento článek najdete na serveru Sítě, viry, Windows a další...
http://testnet-8.net

Adresa tohoto článku je:
http://testnet-8.net/modules.php?name=News&file=article&sid=112